Quadro shot glass 50 ml                 Quadro decanter 500 ml                     Quadro liqueur 55 ml                    Quadro decanter 850 ml

Quadro tumbler 340 ml              Quadro decanter 850 ml_round            Quadro tumbler 350 ml                Quadro jug 1100 ml